• Categories:

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych prowadzonych w zakresie różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności: prawa budowlanego, prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska, prawa o gospodarce nieruchomościami i świadczeń społecznych.

Kancelaria stale współpracuje w sprawach dotyczących:

  • postępowań o stwierdzenie nieważności decyzji i wznowienia postępowania,
  • postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • zaskarżania decyzji, postanowień oraz aktów prawa miejscowego w tym miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
  • odwołań od decyzji organów rentowych.