Polski Ład a Prawo Budowlane

Dom bez pozwolenia? Wraz z początkiem 2022 r. wprowadzono Polski Ład, który jak wskazuje jeden z popularnych portali internetowych stanowi program rządowy, którego celem jest wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID. W ramach Polskiego Ładu wprowadzono także rozwiązania w ustawie Prawo Budowlane, które dotyczą możliwości budowy domów jednorodzinnych w zasadzie na własną rękę, tj. tak […]

Read More

Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstrzymanie wykonania decyzji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego W sytuacji, gdy wniesiemy odwołanie od takiej decyzji i organ II instancji utrzyma decyzję organu I instancji w mocy, aby nie dopuścić do rozbiórki obiektu pozostaje nam konieczność wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Konieczne jest w takim przypadku, zawarcie w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania […]

Read More

Niewykonywanie ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem

Na podstawie przepisów obowiązującego prawa, Sąd może ingerować w stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi. Każdorazowa ingerencja powinna odbywać się z uwzględnieniem dobra dziecka, które stanowi w takich przypadkach najwyższą wartość i które powinno mieć nadrzędną rolę przy wydawaniu jakichkolwiek rozstrzygnięć przez Sąd. Uprawnienie Sądu do ingerencji w relacje rodzic – dziecko może wynikać zarówno z […]

Read More
prawnik Wrocław

Pozostawienie awizo a skuteczność doręczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym – odmiennie niż w postępowaniu cywilnym!

Przyczynkiem do powstania tego postu, było orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o sygn. akt I OSK 3297/14 z dnia 15.01.2015 r., w którym NSA zwrócił uwagę na pewną odmienność pomiędzy postępowaniem cywilnym a sądowoadministracyjnym. Odmienność ta może mieć bardzo duże znaczenie, dla skuteczności wniesienia skargi kasacyjnej do NSA, dlatego warto zwrócić na nią uwagę, szczególnie […]

Read More
porady prawne Wrocław

Zaskarżanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bez wezwania do usunięcia prawa?

Ustawą z dnia 07.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw doszło do dużej nowelizacji przepisów związanych z postępowaniem administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Co istotne, nowelizacja ta przyniosła także ważną zmianę dotyczącą kwestii związanych z zaskarżaniem uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory, niezbędnym warunkiem zaskarżenia planu było wezwanie […]

Read More