Pozostawienie awizo a skuteczność doręczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym – odmiennie niż w postępowaniu cywilnym!

Prawnik Wrocław :-: Porady prawne Wrocław - Adwokat Joanna Skupiewska > Blog > Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne > Pozostawienie awizo a skuteczność doręczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym – odmiennie niż w postępowaniu cywilnym!
prawnik Wrocław

Przyczynkiem do powstania tego postu, było orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o sygn. akt I OSK 3297/14 z dnia 15.01.2015 r., w którym NSA zwrócił uwagę na pewną odmienność pomiędzy postępowaniem cywilnym a sądowoadministracyjnym. Odmienność ta może mieć bardzo duże znaczenie, dla skuteczności wniesienia skargi kasacyjnej do NSA, dlatego warto zwrócić na nią uwagę, szczególnie jeśli na co dzień nie mamy do czynienia z postępowaniem sądowoadministracyjnym.

Sprawa dotyczyła uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w najprostszym zakresie, a mianowicie doręczenia brakujących odpisów skargi. Niemniej jednak ze względu na drobne różnice występujące przy doręczaniu pism awizowanych, tzw. fikcji doręczenia, skończyła się ona niepomyślnie dla wnoszącego skargę.

Otóż, stan faktyczny sprawy wyglądał następująco:

Przesyłka zawierająca wezwanie do uzupełnienia ww. braków formalnych została przesłana na adres skarżącego a następnie awizowana w dniu 2 sierpnia 2013 r. oraz powtórnie w dniu 12 sierpnia 2013 r. (zwrotne potwierdzanie odbioru oraz pismo Naczelnika Urzędu Pocztowego w K. z dnia 1 września 2014 r. w którym wyjaśniono, że ww. przesyłka adresowana do D. T. została awizowana w placówce pocztowej w dniu 2 sierpnia 2013 r., a następnie ponownie awizowana przez pracownika operatora pocztowego w dniu 12 sierpnia 2013 r.). W dniu 19 sierpnia 2013 r. skarżący odebrał ww. przesyłkę z urzędu pocztowego. Odpowiedzi na powyższe wezwanie udzielił zaś w dniu 26 sierpnia 2013 r.

Analizując powyższą sytuację przez pryzmat art. 139 k.p.c. nie budzi wątpliwości, że doręczenie przesyłki byłoby skuteczne w dniu 19 sierpnia 2013 r. i od tego terminu skarżący miałby 7 dni na uzupełnienie braków formalnych. Bowiem w postępowaniu cywilnym przesyłka może zostać odebrana w ciagu 7 dni od daty umieszczenia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu jej do odbioru w urzędzie pocztowym lub urzędzie gminy. Po bezskutecznym upływie tego terminu w ciągu 7 dni od daty umieszczenia drugiego zawiadomienia.

W postępowaniu sądowoadministracyjnym kwestia ta jednak została rozwiązana odmiennie. Zgodnie z art 65 § 2 p.p.s.a. do doręczania pism w postępowaniu sądowym przez operatora pocztowego, stosuje się tryb doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. W tym kontekście należy wskazać, że art. 73 p.p.s.a w sposób kompleksowy reguluje sytuację doręczania przesyłek w postępowaniu administracyjnym przez awizo. Tym samym w postępowaniu sądowoadministracyjnym art. 139 k.p.c. nie znajduje zastosowania.

Jakie zatem zasady obowiązują w postępowaniu sądowoadministracyjnym?

Dla ustalenia daty doręczenia pisma kluczowa jest data pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Od tej bowiem daty liczymy 14 dni, które są decydujące dla ustalenia kiedy pismo zostało skutecznie doręczone. Odmiennie zatem niż w postępowaniu cywilnym, data ponownego pozostawienia zawiadomienia o przesyłce do odbioru, nie ma znaczenia do ustalenia daty, od które liczy się początek terminu do np. uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Wskazuje na to wprost art 73 w § 3 i 4 p.p.s.a. zgodnie z którym:

w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminyDoręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1

Regulacja obowiązująca na gruncie p.p.s.a. w omawianej sprawie nie pozwoliła na uznanie, że udzielenie odpowiedzi w dniu 26 sierpnia 2013 r., stanowiło skuteczne uzupełnienie braków. Faktycznie bowiem pismo zostało doręczone 16 sierpnia 2013 r., tym samym termin uzupełnienia braków upływał 23 sierpnia 2013 r.

Mimo, iż jak wskazywał autor skargi, w  powszechnej świadomości obywateli, dla skuteczności doręczenia w trybie 73 p.p.s.a., konieczne było dwukrotne, awizowanie przesyłki sądowej i złożenie jej na kolejne siedmiodniowe okresy w placówce pocztowej, pamiętajmy, że sądy adminitracyjne mają w tej kwestii jednoznaczne stanowisko, które przy nieuwadze mogą mieć dla nas bardzo poważne sktuki.

Termin oczekiwania na odbiór pisma wynosi 14 dni, a powtórne zawiadomienie, które jest pozostawiane po bezskutecznym upływie terminu siedmiodniowego, nie otwiera kolejnego siedmiodniowego terminu, a jedynie po raz kolejny informuje o biegnącym już terminie czternastodniowym, który jest liczony od daty pierwszego zawiadomienia. (Teza 1: WSA w Krakowie, wyrok z dnia 23.11.2017 r. II Sa/Kr 343/15)

Fakt odebrania pisma z urzędu pocztowego po upływie terminu wskazanego w art. 73 § 1 p.p.s.a., potwierdzony stosownym stemplem pocztowym, nie ma wpływu na skutek określony w art. 73 § 4 p.p.s.a. (Teza 1: NSA postanowienie z dnia 15.02.2016 r. sygn. akt II FSK 1762/15)

Dlatego zalecam szczególną czujność przy awizowaniu przesyłek w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

zdjęcie: https://pixabay.com/